Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Voorstel D66 om een creatieve broedplaats krijgt steun

Ons voorstel om een creatieve broedplaats te realiseren in Gorinchem is door een raadsmeerderheid aangenomen. Daarmee wil D66 volop ruimte geven aan duurzame en innovatieve ondernemers en creatieve makers. Helaas is ons gezamenlijke amendement om de herinrichting van de Banneweg te schrappen uit de begroting en de miljoen die daarvoor gereserveerd staat toe te voegen in het infrastructuurfonds niet aangenomen. Dit vinden we erg jammer, omdat we nu zonder een algehele mobiliteitsvisie hapsnap aan het werk gaan. Bovendien worden de files hierdoor niet opgelost. Uiteraard komen er tijdens zo’n begrotingsbehandeling veel meer zaken aan de orde. Hieronder leest u de volledige bijdrage van onze fractievoorzitter Ilhan Tekir bij de begroting 2019.

“Eerst de financien. D66 typeert deze als ‘scherp aan de wind’. Dat blijkt niet alleen uit het meerjarige begrotingssaldo maar ook uit het weerstandsvermogen dat weliswaar mooi binnen de bandbreedte is maar wel aan de onderkant van de bandbreedte. De vraag die wij ons in de fractie hebben gesteld is: varen we BEWUST scherp aan de wind, of ONBEWUST scherp aan de wind? Het laatste lijkt het geval en wel om het volgende. Ieder jaar brengt het Rijk 2 soms zelf 3 circulaires uit, die kunnen mee- of tegenvallen. Om deze reden hebben we hier bijvoorbeeld een risico voor opgenomen. Nu valt de recente septembercirculaire tegen, waardoor ons meerjarig saldo eigenlijk niet meer sluit. Volgens het BBV – dat is de bijbel voor financials – is dit een doodzonde. Het college lijkt door deze tegenvaller dusdanig verrast dat zij IBP-middelen gebruikt als pleister voor de wond. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, want die IBP-middelen zijn voor andere zaken bestemd waar allerlei afspraken over zijn gemaakt met het Rijk. Kortom: scherp aan de wind is OK, maar let wel dat u BEWUST scherp aan de wind blijft varen. ONBEWUST én SCHERP aan de wind is ten slotte geen goede combinatie.

We hebben een motie en een amendement.

Eerst de motie. D66 wil volop ruimte geven aan duurzame en innovatieve ondernemers en creatieve makers. We zien hiervoor in veel steden creatieve broedplaatsen ontstaan waar allerlei sociaal ondernemers, startups , kunstenaars, etc. bij elkaar komen. Het gaat hier om de groep mensen die bijvoorbeeld geen huur kunnen betalen aan de Westwagenstraat, maar wel een kleine betaalbare atelier zouden willen in een ‘co-workers space’ – zoals dat zo mooi heet.  D66 ziet hierin kansen voor het vestigingsklimaat en de innovatiekracht van Gorinchem en dient daarom de motie in met als titel ‘geef creativiteit ruimte’.

Dan het amendement. Dat gaat over de belangrijkste verkeersader van de stad; de Banneweg. De discussie hierover in de raad loopt nog volop en in deze begroting is de investering al opgenomen. De fractie van D66 staat van meet af aan op het standpunt dat het niet slim is om iets te doen met de Banneweg zonder dat er een algehele mobiliteitsvisie ligt. Het feit dat met de voorgestelde herinrichting de dagelijkse files niet worden opgelost, sterkt ons hier alleen maar in. Samen met CU/SGP, Gorcum Aktief, GroenLinks, SP en de VVD stellen we daarom voor om de herinrichting van de Banneweg te schrappen uit de begroting en de miljoen die daarvoor gereserveerd staat toe te voegen in het infrastructuurfonds. Uiteraard met de bedoeling om in de mobiliteitsvisie – die al over enkele maanden komt – met een algehele oplossing te komen voor de bereikbaarheid van de stad, inclusief de Banneweg.

Tot slot een paar vragen, voorzitter. Over zaken die we missen in de begroting.

D66 staat voor een inclusieve samenleving voor al onze inwoners. Voor mensen met een fysieke beperking is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. Daarom vraagt de herinrichting van de openbare ruimte om extra aandacht. Bent u nog van plan om hier een toegankelijkheidstoets voor in te voeren in 2019? Dat was vraag 1.

Onze tweede vraag gaat over het verduurzamen van gebouwen. D66 was blij te lezen dat deze coalitie eigenaren wil stimuleren om hun woning te verduurzamen door middel van een prikkelende, maar bescheiden subsidieregeling. Hoe staat het met deze regeling? Komt deze in 2019?

Onze derde vraag zit ook in de lijn van duurzaamheid maar dan omtrent mobiliteit. Wetende dat er in 2019 een mobiliteitsvisie wordt ontwikkeld, wenst de fractie van D66 graag dat daarin ook de mogelijkheid van slimme stadsdistributie wordt meegenomen. We willen ten slotte allemaal een schone bevoorrading van de stad. De goederen kunnen dan bijvoorbeeld met elektrische voertuigen of met fietsen door de stad worden gedistribueerd. Bent u bereid om deze mogelijkheid in de mobiliteitsvisie mee te nemen?

Dan onze laatste vraag. Het is nog niet gelukt om Right to Challenge in Gorinchem echt van de grond te krijgen, terwijl het wel om de haverklap wordt genoemd. Zo ook in deze begroting. Wat ons echter verbaast is dat er vervolgens bij wordt vermeld dat we als gemeente geen actie gaan ondernemen. D66 is van mening dat RtC bij uitstek een instrument is dat je vanuit de gemeente meer bekendheid zou moeten geven en meer zou moeten faciliteren. We kunnen niet achterover leunen en dan wachten totdat iemand op het idee komt om de gemeente uit te dagen door taken over te nemen. We moeten daar als gemeente zelf een route voor uitstippelen, wat kan wel en wat kan niet? Hoe kijkt het college hier tegenaan?”

Gepubliceerd op 14-03-2019 - Laatst gewijzigd op 14-03-2019