Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

Fractievoorzitter Francis Alba Heijdenrijk: “Laten we lef tonen”

Vandaag zijn de Algemene Beschouwingen in Gemeenteraad. Namens D66 Gorinchem benadrukte fractievoorzitter Francis Alba Heijdenrijk dat er wel wat lef getoond mag worden in de begroting 2018. Hieronder vindt u zijn spreektekst tijdens deze Raadsvergadering.

Voorzitter,

Dank op de eerste plaats aan het college en onze ambtenaren voor de begroting die voor ons ligt. Een begroting waaruit, wat D66 betreft, blijkt dat we als gemeente op de goede weg zijn. Echter zien we ook dat dat deze begroting niet uitblinkt in nieuwe investeringen. Wat ons betreft had de begroting dan ook iets meer lef mogen uitstralen. Maar daar straks meer over.

Voorzitter, ik wil beginnen met een onderwerp wat D66 na aan het hard ligt: Onderwijs. Onderwijs in Gorinchem gaat over de dromen van veel kinderen, jongeren en volwassenen. Net zoals een goede stad goede scholen nodig heeft, hebben goede scholen ook een goede stad nodig. We zien echter dat de vitaliteit van onze stad de komende jaren onder druk komt te staan. Wezenlijke veranderingen dienen zich aan zoals vergrijzing en ontgroening van de bevolking, het wegtrekken van winkels en andere voorzieningen. De manier waarop wij met deze veranderingen omgaan, de oplossingen die wij met elkaar bedenken, bepaald in belangrijke mate de vitaliteit van onze stad.

Dat is ook de reden waarom wij als D66 zo blij zijn met de verschillende HBO-initiatieven die op dit moment in opbouw zijn. Voor onze stad is dit een enorme kans. Door op deze manier een verbinding te leggen tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarktregio, heeft Gorinchem een krachtig instrument in handen om jongeren te binden aan deze regio. Door het behouden en het aantrekken van jongeren gaan we vergrijzing tegen en dragen we bij aan de vitaliteit van onze stad. Dat is trouwens niet iets wat alleen D66 vindt. Het is ook de ambitie van onze inwoners, onze kiezers, die dat tot uitdrukking hebben gebracht in de visie van de stad. Als steun in de rug en om te voorkomen dat deze plannen in 2018 vertraging oplopen dient D66 samen met de PvdA, het CDA, Fractie Hoogesteger en Gorcum Actief het Amendement in: ruim baan voor HBO-initiatieven. Ik kan mij trouwens voorstellen dat we hiervoor ook kijken naar de eerder ingediende raadsbrede motie ‘Raad voor Visie GO2032. Je zou daarin kunnen besluiten om een klein deel van het geld te reserveren voor HBO. Kortom, waar de dekking vandaan komt maakt ons eerlijk gezegd geen bal uit, als het er maar komt. Wij horen graag of en hoe de wethouder ‘ruim baan’ wil geven aan het HBO in Gorinchem.

Laten we lef tonen!

Voorzitter, in mijn inleiding gaf ik al aan dat de begroting niet uitblinkt in nieuwe investeringen. Want wat blijkt, de in de begroting geschetste €10 mln. aan nieuwe investeringen blijkt achteraf voor ruim €8,7 mln. uit oud nieuws te bestaan. De suggestie die o.a in de media wordt gewekt dat het college komt met forse nieuwe investeringen is jammer genoeg niet terecht. Met de beperkte nieuwe investeringen die wel worden gedaan zijn wij overigens wel blij, laat daar geen misverstand over bestaan. Het college kiest duidelijk voor voorzichtigheid en behoedzaamheid in plaats van meer investeren in de stad. Wat D66 betreft een gemiste kans.

Een ander puntje is het te hoog inschatten van risico’s. Zo is het risico op leegstand na onze eerdere vragen gecorrigeerd van 1 mln. naar 0,3 mln. Daardoor is er in werkelijkheid een hoger weerstandsvermogen dan nu in de begroting staat. Concreet betekend dit dus dat er meer incidentele dekkingsruimte is die ingezet had kunnen worden. Het verschil is fiks: namelijk €1,6 mln. Deze correctie komt nu helaas zo laat naar buiten dat er geen goede afweging meer kan worden gemaakt over de ontstane dekkingsruimte. Het mooie is wel dat een klein deel hiervan, namelijk 50 duizend euro, vandaag gereserveerd kan worden ter ondersteuning van de HBO-initiatieven.

Voorzitter, Het gaat economisch een stuk beter in Nederland, maar veel jongeren kampen nog steeds met financiële onzekerheid en weinig perspectief. De cijfers tot en met 2015 voor Jeugdwerkloosheid zijn zorgwekkend. Wij hebben de meest recente gegevens opgevraagd bij het college maar deze zijn nog niet beschikbaar. Er zijn in het regionaal plan van aanpak van jeugdwerkloosheid doelstellingen opgenomen voor juni 2017. Als blijkt dat we die doelstellingen niet hebben behaald, wenst D66 een intensievere aanpak op jeugdwerkloosheid. Het thema jeugd baart ons namelijk in breder verband zorgen. We hebben overwogen om een motie in te dienen maar omdat actuele cijfers nog niet voorhanden zijn, horen we graag of het college bereid is om tot een intensievere aanpak over te gaan als straks blijkt dat de doelstellingen voor juni 2017 niet zijn behaald. Kan het college dit toezeggen?

Tot slot voorzitter. De wereld om ons heen verandert steeds sneller en wij zien dat gemeentelijke organisaties moeite hebben om het tempo bij te benen. Gorinchem is daarin geen uitzondering. Dit vraagt om een meer wendbare organisatie wat beter kan inspelen op de “dynamiek van de samenleving”. Nou laten bestaande structuren zich moeilijk kantelen, dus de manier waarop je een dergelijke verandering teweeg brengt is zeker iets waar wij in de toekomst met de raad en het college over van gedachten willen wisselen. Verandering is daarbij trouwens geen doel op zich, maar een middel om bij de tijd te blijven. Een tijd waarin we meer gaan denken in mogelijkheden en niet in problemen en we het lef hebben om tegen bestaande regels en gewoonten in te gaan.